Viata este cel mai frumos dar daruit de divinitate..

Viata este cel mai frumos dar daruit de divinitate..

luni, 29 noiembrie 2010

Pământul, planetă vie

De la apariţia omului până în prezent s-au produs multe modificări în peisajul geografic al Pământului, unele cauze naturale, altele datorate intrevenţiei omului. Modificările mediului înconjurător au luat amploare datorită intervenţiei masive, chiar agresive a omului în mediu. În scopul asigurării nevoilor şi din dorinţa de a trăi confortabil, de multe ori, omul a neglijat efectele proceselor tehnologice care au condus la poluare şi degradarea propriului mediu de viaţă. Mediul înconjurător a fost supus unor mari influenţe din partea industriei, transporturilor, agriculturii, siviculturii, pisciculturii şi a modului de utilizare a energiei. Astfel, mediul natural a fost înlocuit cu o natură transformată de om, împânzită cu aşezări omeneşti, cu exploatări miniere, cu uzine fumegânde, fără fond forestier dar cu ,,păduri de sonde”.
Spre deosebire de peisajul geografic care include numai elemente vizibile, mediul înconjurător cuprinde şi elemente invizibile, cum ar fi: temperatura aerului, presiunea şi mişcarea maselor de aer, umiditatea.
Mediul înconjurător este mediul în care trăim, constituind totalitatea factorilor naturali (abiotici şi biotici) şi a celor create prin activitate umană (factori antropici) care, în strânsă interacţiune determină condiţiile de viaţă pentru om şi pentru dezvoltarea societăţii.
Dacă iniţial, industriile s-au aglomerat în zonele de exploatare a materiilor prime şi energetice, apoi în zonele portuare, acum ele s-au generalizat pe întreg teritoriul( trecând din marile aşezări urbane, în suburbii, în mici oraşe, şi chiar în mediul rural). Astfel s-au modificat funcţiile economice în mici oraşe şi chiar în mediul rural). Astfel s-au modificat funcţiile economice ale unei regiuni, forţa de muncă rurală a migrat spre oraş, cu consecinţa urbanizării rapide. Pentru asigurarea necesarului de apă industriilor, s-au amenajat lacuri de acumulare şi aducţiuni pe conducte, în vederea aprovizionării cu materii prime s-au construit locuinţe pentru lucrătorii din industrii, a crescut numărul mijloacelor de transport. Apar noxele atmosferice şi poluanţii apelor: praful de ciment, fumul şi gazele nocive răspândite de furnale, oţelării, termocentrale, uzinele chimice, topitoriile de metale. Deversările de reziduuri în apele curgătoare şi infiltrate în apele freatice au provocat dispariţia faunei din multe râuri.
Mijloacele de transport terestre sunt cele dântâi care influenţează mediul înconjurător. Transporturile auto au o influenţă nocivă asupra mediului, fiind o importantă sursă de poluare atmosferică: consumă oxigen şi elimină gaze de eşapament compuse din oxid de carbon, oxid de azot, hidrocarburi parţial arse, mici cantităţi de plumb.
Transporturile aeriene supersonice produc zgomot şi contribuie la destrămarea stratului de ozon.
Prin conservare se înţelege utilizarea resurselor naturale cu maximă eficienţă, în mod raţional, pe baza respectării riguroase a potenţialului productiv şi capacităţii de suport a mediului; conservarea mediului trebuie să devină parte integrantă a proceselor tehnologice de utilizare a resurselor şi să devină parte integrantă a proceselor tehnologice de utilizare a resurselor şi de organizare a resurselor şi de organizare a teritoriului. Integritatea mediului înconjurător, ca sistem, este asigurată prin funcţionarea echilibrată a subsistemelor sale naturale şi umane. Conservarea mediului constituie o problemă ecologică de actualitate. Există urgenţe ecologice, cum ar fi reciclarea materialelor şi lupta împotriva poluării.

Conservarea mediului cuprinde următoarele activităţi:
- cercetări asupra potenţialului natural de poluare
- studiul tuturor surselor de poluare
- tehnologii de combatere a poluării
- tratarea poluanţilor
- intervenţia rapidă în situaţii de criză
- măsuri de ameliorare
Protecţia mediului se referă la protecţia tuturor componentelor naturii: aer, apă, sol, conservarea resurselor minerale, biologice, habitatul uman, spaţiul cosmic.
Ocrotirea naturii se poate realiza prin parcurile naţionale, rezervaţii şi refugii. Peisajele unei ţări reprezintă o bogăţie estetică şi economică, un specific al ei legat de o anumită istorie.
Protecţia mediului trebuie să se bazeze pe colaborare naţională şi internaţională. În ţara noastră, protecţia mediului şi măsurile de ameliorare este legiferată prin ,, Legea protecţiei mediului”. Obiectivul principal al legii este reglementarea protecţiei mediului pe baza principiilor şi strategiilor, în vederea dezvoltării durabile a societăţii.
În faţa omului nu trebuie să stea misiunea de a domina natura, ci mai ales de a controla raţional propria dominaţie asupra naturii.
Obiectivul general al dezvoltării durabile este găsirea nivelului optim de interacţine a celor patru sisteme: economic, uman, ambiental, tehnologic într-un proces dinamic şi flexibil de funcţionare.
Cerinţele minime pentru realizarea dezvoltării durabile se referă la:
- redimensionarea creşterii economice pornind de la o folosire cât mai raţională şi echilibrată a resurselor, astfel încât să se obţină produse de calitate, netoxice şi fără deşeuri umane;
- îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor, eliminarea sărăciei în condiţiile satisfacerii nevoilor esenţiale pentru un loc de muncă, hrană, energie, locuinţă şi sănătate;
- asigurarea creşterii populaţiei la un nivel acceptabil;
- conservarea calităţii mediului, remedierea biodiversităţii ecosistemelor
- reorientarea tehnologiilor
- creşterea gradului de participare a organismelor de guvernare în luarea deciziilor privind economia şi mediul

Aplicaţii ale elevilor în şcoală:
Aplicaţie cu tema:
,, Poluarea mediului”
1. Surse de poluare în locuinţă, şcoală, parc, piaţă agroalimentară.
2. Prevederi legislative referitoare la calitatea mediului
3. Păstrarea şi conservarea mediului.
4. Noi posibilităţi de amenajare a mediului

Aplicaţie cu tema: ,, Colectarea ambalajelor”
Se organizează cu clasa o acţiune de colectare a ambalajelor din parc sau curtea şcolii. Se sortează pe tipuri de materiale şi se duc la centrul de colectare sau reciclare.

Aplicaţie cu tema: ,, calendar ecologic”
Se întocmeşte un calendar ecologic care să cuprindă toate zilele importante ale anului care privesc evenimente legate de mediul înconjurător şi protecţia mediului.

Aplicaţie cu tema: ,, Colţul ecologistului”
Se vor confecţiona trei postere care să conţină măsuri de prevenire şi combatere a poluării apei, aerului, solului. Se va amenaja în şcoală ,, Colţul ecologistului” şi se va prezenta posterele astfel încât ele să poată fi văzute şi citite zilnic de ceilalţi colegi din şcoală. Vor învăţa astfel să respecte mediul înconjurător.

Aplicaţie cu tema ,, Oraşul verde”
Realizarea unui proiect al utilităţilor care să cuprindă următoarele teme:
1. Lupta contra zgomotului
2. Acţiunea pentru reciclarea deşeurilor
3. Apărarea parcurilor, grădinilor şi extinderea celor existente
4. Rolul spaţiilor verzi şi contribuţia lor majoră la optimizarea vieţiiBibliografie

Educaţie tehnologică, Manual pentru clasa a VIII-a, Editura Corint, 2001, Brânduşa Bogdan, Maria Marinescu

Flavia Iacoviţă, Organizarea spaţiului înconjurător- Educaţie tehnologică, Editura Casa Corpului Didactic, I.S.J. Cluj, 2000

Şcoala Naţională ,, Oprea Iorgulescu” Câmpulung Muscel, județul Argeș
Elevii: Zevedei Andreea
Gancea Ionatan

Profesori coordonatori Director Prof. Suta Anisoara
Prof. educatie tehnologica Pârvulescu Claudia-

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu